Space

Opći uvjeti prodaje

ČLANAK 1.
OPĆE ODREDBE, DEFINICIJE.

1.1 Ove Opće uvjete prodaje KAN Sp. z o.o. u skladu s člankom 384. Građanskog zakonika, su Strane prihvatile, i one ih obvezuju i čine sadržaj Kupoprodajnog ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno.

1.2 Osim ako drugačije definirano, pojmovi korišteni u Općim prodajnim uvjetima imat će sljedeće značenje:
(a) OUP - ovi Opći uvjeti prodaje
(b) Kupoprodajni ugovor - ugovor čiji je predmet prodaja proizvoda sklopljenih između Prodavatelja i Kupca na temelju Narudžbe koju je Kupac poslao i koju je Prodavatelj prihvatio u skladu s ovim OUP-om, uključujući Ugovor o suradnji
(c) Prodavatelj - KAN Sp. z o.o. sa sjedištem u Kleosinu, adresa: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin
(d) Kupac - subjekt koji predaje Narudžbu, kao Strana Kupoprodajnog ugovora
(e) Proizvodi - podrazumijevaju proizvode i robu koju prodaje Prodavatelj (KAN sp. z o.o.)
(f) Narudžba - znači narudžbu za prodaju Proizvoda koju je Kupac uputio Prodavatelju prema ovim OUP-om
(g) Dokumentacija proizvoda - dokumentacija koja sadrži detaljan opis svih materijalnih parametara i značajki Proizvoda, posebno tehnički, tehnološki, kvalitetni opis Proizvoda zajedno s tehničkim specifikacijama, uzorcima, primjercima, komponentima i Pravom intelektualnog vlasništva
(h) Prava intelektualnog vlasništva - svi oblici intelektualnog vlasništva zaštićeni na teritoriju Republike Poljske i u inozemstvu u vezi s Proizvodima ili Prodavateljem, uključujući autorska prava, zaštitne znakove, patente, uporabne modele, industrijski dizajn, know-how u vezi s Proizvodima, uključujući proizvodni proces Proizvoda, uključujući Proizvode koje proizvode ili isporučuju drugi subjekti kapitalne grupe Prodavatelja
(i) Cjenik - popis cijena Proizvoda koji obvezuje Strane
(j) Strane - Strane Kupoprodajnog ugovora (Kupac i Prodavatelj).

1.3 Ovi OUP primjenjivat će se na sve Kupoprodajne ugovore, kao i na sve ponude koje je Kupac dostavio Prodavatelju, kao i na sve pozive za podnošenje ponuda i Narudžbi koje je Prodavatelj dostavio Kupcu, a tiču ​​se Proizvoda.

1.4 OUP se mogu mijenjati, dopunjavati ili neke od njihovih odredbi mogu biti isključeni od strane Prodavatelja. Sve izmjene i dopune OUP-a obvezujuće su za Kupca od datuma njihove dostave Kupcu u istom obliku i na način na koji su ovi OPU-a dostavljeni Kupcu.

1.5 U slučaju bilo kakvih odstupanja između sadržaja OUP-a i sadržaja Kupoprodajnog ugovora ili detaljnih dodataka Kupoprodajnom ugovoru, sadržaj Kupoprodajnog ugovora ima prednost nad OUP-om, a zatim nad detaljnim prilozima.

1.6 Svaka pozivanja na Kupčeve opće uvjete i odredbe ovim su izričito isključena.

1.7 Ako je INCOTERMS dogovoren u Kupoprodajnom ugovoru, propisi OUP-a koji odstupaju od dogovorenih uvjeta i odredbi INCOTERMS-a će prevladati osim ako se Strane ne dogovore drugačije u Kupoprodajnom ugovoru.

1.8 Sadržaj ovih OUP-a objavljen je na web stranici Prodavatelja na: www.kan-therm.com

1.9 OUP se ne primjenjuju na prodaju Proizvoda kada je Kupac fizička osoba koja kupuje stvari u svrhu koja nije povezana s njegovom gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću (potrošač).

2.0 Informacije na web stranici Prodavatelja ne predstavljaju ponudu u smislu Građanskog zakonika, već samo poziv na naručivanje.

ČLANAK 2.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA.

Karakteristike proizvoda navedene su u Dokumentaciji proizvoda.

ČLANAK 3.
NARUDŽBE.

3.1 Proizvodi prodavat će se isključivo prema Narudžbama koje je Kupac poslao Prodavatelju kako je navedeno u članku 3(2) i 3(3) u nastavku.

3.2 Narudžbe Kupac će poslati e-poštom, pisanim putem ili faksom.

3.3 Narudžbe će se izvršiti pod uvjetom da Prodavatelj potvrdi prihvaćanje naloga u roku od 5 radnih dana od primitka kako je navedeno u članku 3(2). Ukoliko Prodavatelj ne može izvršiti Narudžbu zbog nedostatka Proizvoda ili iz drugih razloga, dužan je obavijestiti Kupca da ispravi Narudžbu. Odredbe članka 3(2) i 3(3) primjenjuju se na ispravak Narudžbe.

3.4 Isporuka proizvoda bit će izvršena odjednom ili u dijelovima prema rasporedu navedenom u Narudžbi. Datum pojedinačne isporuke Proizvoda je datum naveden u Narudžbi i potvrđen od strane Prodavatelja. Ako se isporuke vrše u ratama, datum isporuke proizvoda bit će datum naveden u rasporedu označen u Narudžbi koju je potvrdio Prodavatelj.

3.5 U slučaju da Proizvode u cijelosti ili djelomično ne bude moguće isporučiti na vrijeme, Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti Kupca i dogovoriti s Kupcem novi rok isporuke. Za povlačenje (otkazivanje) Narudžbe uvijek je potreban pismeni pristanak Prodavatelja.

ČLANAK 4.
LOGISTIČKI MINIMUM I OSIGURANJA.{ 2]

4.1 Prodavatelj može u bilo kojem trenutku nametnuti logističke minimume za vrijednost ili količinu Proizvoda koje Kupac mora ispuniti u smislu vrijednosti ili količine. 

ČLANAK 5.
PREUZIMANJE PROIZVODA.

5.1 The Naručeni Proizvodi bit će predani i preuzeti od strane Kupca na mjestu navedenom u Narudžbi i, ako nije navedeno, u skladištu prodavatelja u Białystoku.

5.2. Ako Kupac ne preuzme Proizvode u dogovorenom roku, Prodavatelj ima pravo naplatiti Kupcu sve troškove koji se odnose na skladištenje i isporuku Proizvoda.

5.3 Datum isporuke Proizvoda bit će datum potpisa dostavnice i/ili teretnice i pratećeg otpremnice ili specifikacije proizvoda.

Svi rizici i troškovi povezani s Proizvodima bit će preneseni po primitku Proizvoda, uključujući prijevoznika bez obzira na to tko snosi troškove prijevoza.

5.4 Vlasništvo nad Proizvodima prenosi se na Kupca nakon plaćanja Prodavatelju cjelokupne cijene Proizvoda i svih troškova povezanih s izvršenjem Narudžbe. Bez obzira na prijenos vlasništva, Kupac će snositi cjelokupni rizik od slučajnog gubitka, uništenja robe u svom posjedu ili pod njegovim nadzorom.

ČLANAK 6.
UVJETI TRGOVANJA.

Detaljni uvjeti trgovanja bit će svaki put određeni u Kupoprodajnom ugovoru.

ČLANAK 7.
CIJENA.

7.1 Osim ako se Strane drugačije pismeno dogovore, na poljskom tržištu Proizvodi će se prodavati Kupcu po cijenama navedenim u Cjeniku važećem na dan prodaje i dostupan na web stranici ili u pojedinačnoj komercijalnoj ponudi predstavljenoj u pisanom obliku ili e-poštom. Na tržištima izvan Poljske, Proizvodi će se prodavati Kupcu po cijenama navedenim u Cjeniku posvećenom određenom tržištu ili u pojedinačnoj komercijalnoj ponudi predstavljenoj u pisanom obliku ili putem e-pošte.

7.2 Prodavatelj zadržava pravo promjene prodajnih cijena Proizvoda navedenih u Cjeniku u bilo kojem trenutku. Navedeno ne zahtijeva izmjenu Kupoprodajnog ugovora, već samo obavijest Kupcu. Promjena cijene neće se primjenjivati ​​na Narudžbe poslane prije promjene cijene koje je prihvatio Prodavatelj

7.3 PDV po stopi primjenjivoj na datum isporuke Proizvodi se dodaje cijenama Proizvoda navedenim u Cjeniku.

7.4 Cijena ne uključuje troškove osiguranja i transporta, niti bilo koje druge naknade, posebno poreze, pristojbe ili bilo koje druge javne ili lokalne naknade koje mogu nastati u vezi s isporukom, osim ako nije drugačije navedeno u Kupoprodajnom ugovoru.

7.5 Osim ako se Strane drugačije pismeno dogovore, plaćanje za isporučene Proizvode izvršit će se prije primitka Proizvoda.

7.6 Kupac ima pravo prebiti potraživanja prema Prodavatelju s potraživanjima Prodavatelja prema Kupcu koja proizlaze iz Kupoprodajnog ugovora samo ako njegova potraživanja prema Prodavatelju proizlaze iz Kupoprodajnog ugovora i utvrđeni su pravomoćnom i obvezujućom odlukom suda ili drugog tijela ovlaštenog za rješavanje sporova koji se tiču ​​potraživanja ili ih je Prodavatelj pisanim putem potvrdio.

ČLANAK 8.
DOKUMENTI O POMIRENJU.

8.1 Dokument o pomirenju bit će faktura izdana ispravno iu skladu s općenito važećim poreznim propisima.

8.2 Sva plaćanja će se izvršiti u bezgotovinskom obliku prijenosom na bankovni račun Prodavatelja naveden na fakturi. Datum plaćanja je datum na koji su sredstva primljena na bankovni račun Prodavatelja.

ČLANAK 9.
JAMSTVO.

9.1 Prodavatelj jamči da će prodani Proizvodi biti u skladu s Dokumentacijom Proizvoda.

9.2 Podaci sadržani u informacijama o Proizvodima ili u drugim brošurama, reklamnom materijalu, opisima itd. temelje se na trenutnom stanju znanja i iskustva Prodavatelja. Sve podatke stoga treba promatrati samo kao okvirne podatke, a ne kao podatke o kvaliteti i karakteristikama robe. Oni ne opravdavaju nikakvo jamstvo kvalitete, svojstava ili trajnosti. Kupac će provjeriti prikladnost Prodavateljevih Proizvoda za namjeravanu svrhu.

9.3 Kvaliteta Proizvoda isporučenih Kupcu mora ispunjavati zahtjeve opće primjenjivim odredbama poljskog zakona.

9.4 Dodijeljeno jamstvo bit će jedina i isključiva odgovornost Prodavatelja za nedostatke isporučenih Proizvoda, bilo da je takva odgovornost proizlazi iz ugovora, delikta i odnosi li se odgovornost na štetu ili gubitak povezan s ili uzrokovan nedostatcima robe. Prodavatelj neće biti odgovoran u bilo kojoj drugoj mjeri, čak i ako bi proširena odgovornost proizašla iz odredbi i uvjeta, izjava, jamstava Kupca ili drugih takvih radnji ili izjava koje dovode do proširenja odgovornosti bilo temeljeno na zakonu ili bilo kojoj drugoj pravnoj osnovi.

9.5 Strane ovime isključuju jamstvo za nedostatke Proizvoda kako je definirano u odredbama Građanskog zakonika, uključujući članak 609. Građanskog zakonika.

ČLANAK 10.
PRITUŽBE.

10.1 The Kupac ima pravo prigovoriti na količinu ili kvalitetu isporučenih Proizvoda najkasnije do sljedećih datuma:

(a) Za pritužbe u vezi s količinom Proizvoda koji nisu u skladu s prihvaćenom Narudžbom - u roku od 5 radnih dana od datuma primitka Proizvoda

(b) Za pritužbe u vezi s kvalitetom Proizvoda koji nisu u skladu s člankom 9. - u roku od 60 dana od dana primitka Proizvoda s

(c) Kupac će Prodavatelju poštom, faksom ili e-poštom poslati protokol pritužbe u gore navedenom roku za reklamacije. Prodavatelj će razmotriti pritužbu Kupca u roku od 14 dana od dana primitka pritužbe, o čemu će obavijestiti Kupca poštom, faksom ili e-mailom.

10.2 U slučaju prihvaćanja pritužbe, Prodavatelj će nadopuniti količinu, popraviti ili zamijeniti Proizvod s greškama u kvaliteti s Proizvodom bez nedostataka, isporučujući Kupcu dodatnu količinu Proizvoda na temelju prihvaćene pritužbe u vrijeme sljedeće Narudžbe.

10.3 Pokretanje postupka pritužbe ne oslobađa Kupca njegove obveze plaćanja cijene Proizvoda obuhvaćenih postupkom.

ČLANAK 11. 
POVRAT.

Povrat Proizvoda prihvaća se samo u posebno opravdanim slučajevima.

11.2 Samo Proizvodi pune kvalitete iz trenutne kataloške ponude Prodavatelja mogu se vratiti.

11.3 Proizvod treba biti vraćen u netaknutom i potpunom tvorničkom pakiranju.

11.4 Sljedeći Proizvodi ne mogu se vratiti:

(a) Nestandardni Proizvod ili Proizvod isporučen prema posebnoj Narudžbi Kupca

(b) Proizvod kupljen prije više od 12 mjeseci od datuma fakture kupnje.

11.5 Vraćeni Proizvod treba biti pakiran s jasnom podjelom na artikle.

11.6 Kupac je dužan osigurati vraćeni Proizvod za transport. Prodavatelj nije odgovoran za štetu na robi koja nastane tijekom transporta do skladišta Prodavatelja i proizlazi iz neodgovarajućeg osiguranja robe od strane Kupca.

11.7 Vraćeni Proizvodi koji ne ispunjavaju gore navedene zahtjeve bit će vraćeni Kupcu o trošku Kupca.

11.8 Strana koja vraća Proizvod obvezna je navesti prodajne dokumente (brojevi PDV računa) na temelju kojih je vraćeni Proizvod kupljen.

11.9 Naplata povrata vrši se u obliku ispravne fakture s PDV-om koja se izdaje uz fakturu prvotne kupnje.

11.10 Ako je potrebno prepakirati vraćene Proizvode u skladištu Prodavatelja, Kupcu će se naplatiti iznos od 10% ukupnog registriranog povrata.

ARTICLE ČLANAK 12.
ODGOVORNOST ZA IZVRŠENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA.

12.1 Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili kršenje zakonske obveze), bez obzira na razlog ove odgovornosti, za: bilo kakav gubitak dobiti, koristi od poduzimanja poslovnog pothvata, koristi od sklapanja ugovora, gubitak prihoda ili očekivane uštede, kao i bilo kakvu neizravnu štetu.

12.2 Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar ili povredu zakonske obveze), ako je propust Prodavatelja da ispuni svoje ugovorne obveze uzrokovan okolnostima povezanim s izvršenjem ugovora koje je bio dužan sklopiti ili izvršiti za vlastiti račun zbog zahtjeva primjedba ili uputa od Kupca bez obzira na prirodu ovih okolnosti.

12.3 Odgovornost Prodavatelja prema Kupcu bilo prema Kupoprodajnom ugovoru ili prema deliktu (uključujući nemar ili kršenje zakonskih obveza) bez obzira na razlog za to odgovornost je ograničena na iznos vrijednosti Proizvoda iz kojeg proizlazi odštetni zahtjev, a ako je iznos odštetnog zahtjeva manji od tog iznosa, Prodavatelj odgovara do visine štete.

12.4 Ograničenja odgovornosti Prodavatelja neće predstavljati isključenje ili ograničenje odgovornosti za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom Prodavatelja ili osoba za koje Prodavatelj je odgovoran.

ČLANAK 13. 

KLAUZULA O POVJERLJIVOSTI.

Kupac će postupati sve informacije dane od strane ili u ime Prodavatelja prema ili u vezi s Kupoprodajnim ugovorom kao povjerljive. Kupac je dužan čuvati povjerljive podatke kao tajne i ne širiti ih bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja, osim ako to zahtijeva zakon ili nadležno tijelo, te koristiti povjerljive podatke samo u svrhe vezane uz izvršenje Kupoprodajnog ugovora. Sve povjerljive informacije ostat će vlasništvo Prodavatelja i, na prvi zahtjev, Kupac će Prodavatelju vratiti sve takve informacije u pisanom obliku i neće zadržati nijednu njihovu kopiju.

ČLANAK 14.
VIŠA SILA.

14.1 Niti jedna Strana neće biti odgovorna za bilo kakvo kašnjenje ili druge povrede izvršenja Kupoprodajnog ugovora koje proizlaze iz takvih kašnjenja ako je kašnjenje uzrokovano uzrocima izvan njihove razumne kontrole. U tom slučaju, ugovorna Strana ima pravo na odgovarajući način produljiti vrijeme za izvršenje obveza. U slučaju Više sile (kao što je definirano u nastavku), Strana koja kasni ili je zbog toga pretrpjela štetu obavijestit će drugu Stranu što je prije moguće, ali u svakom slučaju u roku od sedam (7) dana nakon pojave Više sile, navodeći prirodu Više sile kao i njezino približno trajanje. Ako Viša sila potraje dulje od 14 dana ili se očekuje da će trajati dulje od 21 dana, Prodavatelj ima pravo raskinuti Kupoprodajni ugovor s učinkom od datuma takve izjave Kupcu.

14.2 Izraz Viša sila podrazumijeva štetu ili kašnjenja uzrokovana zakonima ili propisima kao i uredbama bilo koje vlade (de facto ili de jure), prirodnim pojavama kao što su potresi i poplave, požari, nemiri, ratovi, štrajkovi, brodolomi, embargo na prijevoz robe ili drugi uzroci, velike nestašice opskrbe energijom, nepredviđene i izvan kontrole stranaka i koje sprječavaju ispunjenje, u cijelosti ili djelomično, obveza obuhvaćenih Kupoprodajnim ugovorom.

ČLANAK 15.
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO.

Sva rješenja podliježu zaštiti kao Prava intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitne znakove, specifikacije, crteže, informacije, kalupe, uređaje, alate i druge materijale povezane s Proizvodom, i proces proizvodnje Proizvoda jesu i ostat će vlasništvo Prodavatelja ili entiteta Prodavateljeve grupe tvrtki. Kupac nema niti će stjecati nikakva prava, naslov ili interes u bilo kojem Pravu intelektualnog vlasništva, a prodaja Proizvoda koji sadrže Prava intelektualnog vlasništva Kupcu ne daje nikakvo pravo ili naslov na Prava intelektualnog vlasništva.

ČLANAK 16.
SANKCIJE.

Kupac će se pridržavati svih primjenjivih zakona i drugih propisa i uredbi državnih tijela primjenjivih u zemlji čija se nadležnost primjenjuje i neće kršiti nikakve nacionalne ili međunarodne trgovinske, ekonomske ili financijske sankcije ili embargo ("Sankcije") koji se na njih primjenjuju. Kupac ovime izjavljuje da niti on niti bilo koji od njegovih direktora, službenika, agenata, zaposlenika ili podružnica niti bilo koji krajnji korisnik Proizvoda ne podliježe nikakvim sankcijama niti je u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje Strane u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, podliježe bilo kakvoj sankciji. Kupac ovime izjavljuje da trenutno jesu i da će osigurati da i budu na snazi ​​sve odgovarajuće procedure, mjere praćenja i interne kontrole tijekom trajanja Kupoprodajnog ugovora kako bi se osiguralo poštivanje svih sankcija koje se na njih primjenjuju. Kupac ovime izjavljuje da neće izravno ili neizravno ponovno izvoziti, preprodavati ili na drugi način raspolagati Proizvodima u bilo koju zemlju pod embargom prema zakonima i propisima Ujedinjenih naroda, Europske unije ili Sjedinjenih Država. Nadalje, Kupac potvrđuje da se Proizvodi neće koristiti za aktivnosti koje uključuju dizajn, razvoj, proizvodnju, upotrebu ili skladištenje nuklearnog, kemijskog, biološkog oružja ili projektila.

ČLANAK 17.
MJERODAVNO PRAVO.

Kupoprodajni ugovor uređen je i tumači se u skladu s poljskim materijalnim pravom, isključujući pravila o sukobu zakona i odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe od 11. travnja 1980.

ČLANAK 18.
PRAVILA O RJEŠAVANJU SPOROVA. NADLEŽNOST SUDOVA.

Svi sporovi i zahtjevi koji proizlaze iz Kupoprodajnog ugovora, uključujući sve sporove koji se odnose na njegovo kršenje, raskid ili nevaljanost, neizvršenje ili nepravilno izvršenje Narudžbe, neizvršenje ili nepravilno izvršenje jamstvene obveze, koje Strane nisu riješile sporazumno, rješavat će poljski zajednički sudovi koji su nadležni za Prodavatelja.

ARTICLE ČLANAK 19.
ZAVRŠNE ODREDBE.

19.1 Subject U skladu s člankom 1(4) i člankom 7(2) OUP-a, Kupoprodajni ugovor može se izmijeniti ili dopuniti u cijelosti ili djelomično u bilo kojem trenutku u pisanom obliku pod prijetnjom ništavosti putem pisanog aneksa potpisanog od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Strana.

19.2 Kupac neće ustupiti bilo koje ili sve svoje prava ili obveze prema Kupoprodajnom ugovoru prema trećoj strani bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja.

19.3 Ako se bilo koja odredba Kupoprodajnog ugovora drži nevažeća ili neprovediva od strane nadležnog suda u bilo kojoj jurisdikciji, tada će takva odredba biti zamijenjena alternativnom odredbom koja je po opsegu, učinku i provedivosti najbliža izvornoj odredbi, a takva nevaljanost ili neprovedivost neće učiniti preostale odredbe Kupoprodajnog ugovora nevaljanima ili neprovedivima te će ostati na snazi ​​i učinku.

19.4 Postavljanjem Narudžbe, Kupac izjavljuje i jamči Prodavatelju da ima puno pravo i ovlaštenje zaključiti ovaj Kupoprodajni ugovor, sve potrebne radnje nadležnih ovlasti Kupca su poduzete da odobre sklapanje i provedbu ovog Kupoprodajnog ugovora, ne postoje ugovorne obveze ili druge obveze koje bi spriječile Kupca da potpiše ili izvrši ovaj Kupoprodajni ugovor.

19.5 Osim ako OUP izričito ne odredi drugačije, sve obavijesti i korespondencija Strana u kupoprodajnom ugovoru dostavljaju se Prodavatelju na adresu navedenu u članku 1.2(c) OUP-a, a Kupcu na adresu navedenu u Narudžbi. Bilo kakva korespondencija, priopćenje ili bilo koja druga obavijesti ili izjava u pisanom obliku koje je Strana poslala drugoj Strani preporučenom poštom na posljednju adresu za korespondenciju koju je druga Strana navela u skladu s Ugovorom smatrat će se učinkovito dostavljenom drugoj Strani, i datum dostave također će biti datum isteka roka za primitak pošte od prve dostave preporučene pošte poslane na posljednju adresu za korespondenciju koju je navela druga Strana ili povrat pošte putem pošte s napomena "adresat nepoznat" ili slično.

19.6 Ako Kupcu Prodavatelj dostavi OUP na jeziku koji nije onaj na kojem je sklopljen Kupoprodajni ugovor (jezik ugovora), to će služiti samo za olakšavanje razumijevanja. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na jeziku ugovora.

Prilog 1 Općim uvjetima prodaje Kan sp. z o.o.

Obveza informiranja kako je navedeno u članku 13(1) i (2) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od 27. travnja 2016.

1. Voditelj obrade osobnih podataka kupaca - fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost je KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Inspektora osobnih podataka KAN sp. z o.o. možete kontaktirati pod ovom e-adresom: [email protected].

3. Osobni podaci koji se otkriju Voditelju obrade obrađuju se isključivo u svrhu izvršenja Kupoprodajnog ugovora i ostvarivanja potraživanja koja proizlaze iz Ugovora.

4. Osobni podaci koje dostavljaju Kupci neće se prenositi drugim primateljima ili trećoj zemlji.

5. Dostavljeni osobni podaci pohranjuju se za vrijeme trajanja ugovora, kao i za vrijeme trajanja ugovornog zahtjeva.

6. Kupci koji daju svoje osobne podatke imaju pravo pristupa sadržaju podataka, pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor na obradu.

7. Subjekti podataka također imaju pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Vlasti za zaštitu podataka ako smatraju da obrada njihovih osobnih podataka od strane Prodavatelja krši Opću uredbu o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. (GDPR).

8. Osobni podaci kupaca obrađuju se automatski, također u obliku profiliranja. Automatizirane odluke donosit će se korištenjem ljudskog čimbenika i pridržavajući se načela transparentnosti, zakonitosti i primjerenosti, radi procjene nekih od osobnih čimbenika, kao što su preferencije proizvoda, financijska situacija i sklonosti, a posljedica takve obrade bit će prilagodba ponude potencijalne potrebe Kupaca.

9. Svako davanje osobnih podataka od strane Kupaca je dobrovoljno, ali neophodno za sklapanje i izvršenje Ugovora.

Opći uvjeti prodaje KAN Sp. z o.o. primjenjuju se od 23.11.2018.

Postavke kolačića

Koristimo kolačiće za pružanje različitih usluga, za kontinuirano poboljšanje naših usluga, za prikazivanje oglasa u skladu sa vašim interesovanjima na našoj veb stranici i za pružanje funkcija društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje naše veb stranice i da bi vam omogućili da koristite njene funkcije. Uz vašu suglasnost, takođe koristimo analitičke kolačiće za poboljšanje naše veb stranice i marketinške kolačiće za prikazivanje reklama i sadržaja na našoj veb stranici. Saznajte više o kolačićima i kako da ih koristite.
Klikom na „Prihvati sve“, pristajete na upotrebu svih kolačića. Klikom na „Prilagodi postavke kolačića“, možete izabrati koje kolačiće prihvatate. Možete da promenite postavke kolačića ili da povučete svoju suglasnost u bilo kojem trenutku.

Postavke kolačića

Ovaj alat pomaže da se izaberu i deaktiviraju razne oznake/trakeri/analitički alati koji se koriste na ovoj veb lokaciji.