KAN-therm: KAN-therm standardne cijevi u 5Layer izvedbi!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN-therm standardne cijevi u 5Layer izvedbi!

U Vašem, i u interesu vaših partnera neprekidno radimo na poboljšanju kvalitete naših proiz-voda, stoga smo odlučili, da pod brendom KAN-therm uvedemo novine u konstrukciju polie-tilenskih cijevi i da optimiziramo njihov način pakiranja.

Izmjena konstrukcije se sastoji od uvođenja konstrukcije petoslojnih polietilenskih cijevi PE-Xc, PE-RT (tip II.) i BlueFloor PERT, koje su dostupne u ponudi KAN-therm Push i KAN-therm, kao i u ponudi cijevi za podno grijanje.


Zaštita EVOH sloja

Izmjena konstrukcije cijevi sa troslojne (3L) na petoslojnu (5L) ima tehničke aspekte, što je od osobitog značaja za instalatere. Petoslojne su cijevi razvijenija varijanta troslojnih cijevi. U strukturi zidova 5Layer cijevi je „skriven” jedan sloj EVOH za sprječavanje difuzije. Ovaj sloj EVOH je zahvaljujući izradi zaštićen od mehaničkih oštećenja tijekom instaliranja pri gra-dnji.

Na taj način je cjelokupni sustav 5Layer cijevi zaštićen od difuzije kisika, uslijed čega je ot-klonjena opasnost od korozije metalnih elemenata u sustavu.

5-slojna tehnologija u cijevima KAN-therm!

Postojeće troslojne (3L) polietilenske cijevi konačno zamjenjujemo za 5Layer varijantu (5L).

Tehnički i po obliku su dvije varijante cijevi uzajamno kompatibilne, i mogu se koristiti nai-zmjenično ili skupa unutar jednog istog sustava.

Sljedeće je optimiziranje način pakiranja, koje se kod 5Layer izvedbe PE-Xc, PE-RT i BlueFloor PERT politelenskih cijevi temelji na ambalaži od valovitog kartona. Ovo rješenje svodi na najmanju mjeru rizik od oštećenja tijekom prijevoza i skladištenja, kako u skladištu, tako na i gradilištu.

Navedene izmjene ćemo redom uvodit tijekom prelaska sa troslojne na petoslojnu konstrukciju cijevi.